۳ – پرسنل شرکت در سال ۹۷-۹۶  ۷۵۰  نفر می باشند .

۴ – این شرکت در حال حاضر ۵۹  دستگاه ماشین آلات سنگین  ، ۷۸ دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین ، ۷۱ دستگاه ثابت ایستگاهی و ۳۸  دستگاه ماشین آلات سبک دارد .

 

 

تعداد دستگاههای شرکت به تفکیک
ردیف نوع تعداد
۱ ماشین آلات سنگین ۵۹
۲ ماشین آلات نیمه سنگین ۷۸
ماشین آلات ثابت ایستگاهی ۷۱
۴ ماشین آلات سبک ۳۸
جمع کل : ۲۴۶