۱ – گردش ریالی سال مالی ۹۶-۹۵ این شرکت یکهزار و سیصد میلیارد ریال می باشد .

۳ – پرسنل شرکت در سال ۹۶-۹۵  ۸۱۰  نفر می باشند .

۴ – این شرکت در حال حاضر ۵۹  دستگاه ماشین آلات سنگین  ، ۸۲ دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین ، ۶۷ دستگاه ثابت ایستگاهی و ۳۵  دستگاه ماشین آلات سبک دارد .

 

 

تعداد دستگاههای شرکت به تفکیک
ردیف نوع تعداد
۱ ماشین آلات سنگین ۵۹
۲ ماشین آلات نیمه سنگین ۸۲
ماشین آلات ثابت ایستگاهی ۶۷
۴ ماشین آلات سبک ۳۵
جمع کل : ۲۴۳