شرکت ساز آب کیان پاد بر آن است تا با بهره گیری از دانش روز ، طراحی و اجرای انواع پروژه های عمرانی از قبیل آب و خاک ، سد ، راه ، نفت و گاز ، خطوط انتقال و ساختمان را به انجام رسانده و با استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت و مدیریت بهینه منابع ( انسانی ، مالی ، ماشین آلات و تجهیزات ، مواد و مصالح ) بعنوان شرکت الگو و دانش محور در سطح ایران و منطقه معرفی گردد .