انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری ، مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی طرح و ساخت عمرانی مشتمل بر رشته های آب ، ساختمان ، راه ، نفت و گاز ، تاسیسات و تجهیزات و بطور ویژه در پروژه های سد سازی ، شبکه های آبیاری زهکشی ، راهسازی ، تونل سازی و ساختمانی .