تقدیر نامه پروژه سیستان
تقدیر شده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی