توضیحات پروژه

پروژه حاضر شامل احداث چهار پست اسکله رو –رو در بندر دیر می باشد. سازه اسکله ازنوع بلوک بتنی پیش ساخته مسلح و غیر مسلح می باشد. همچنین به منظور مهاربندی شناورهای پهلو گیرنده در مقابل رمپ مجاور موج شکن غربی، تعداد ۶ عدد دلفین تک شمع در نظر گرفته شده است که از طریق پل پیاده آدم رو به موج شکن متصل می گردد