توضیحات پروژه

این پروژه شامل عملیات اجرایی قسمتی از عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب PS2 و PS3 ،خطوط انتقال ثقلی و تحت فشار فاضلاب از قبیل سازه های بتنی مستقر در تصفیه خانه، گودبرداری  و سپرکوبی، تهیه، حمل و اجرای لوله های خط انتقال فاضلاب، احداث دایک حفاظتی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و برقی می باشد.در این پروژه ۳۵۱۰۰ مترمربع قالب بندی، ۱۲۱۵ تن آرماتوربندی، ۱۳۶۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۳۹۲۰۰ کیلوگرم کارهای فولادی سنگین به انجام خواهد رسید.