توضیحات پروژه

این پروژه در استان بوشهر – عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع شده است و به صورت EPC بوده که شامل انجام مطالعات خدمات طراحی تفصیلی و صدور نقشه های اجرایی ، انجام خدمات مهندسی کالا و تجهیزات ، تامین مواد و مصالح و تحهیزات و انجام کلیه عملیات استحصال از دریا به همراه ایجاد سکو در محوطه ای به عمق آب حدود ۱۴ متر که شامل احداث دیوارهای بلوک وزنی بتنی ژئوبگ ، مغزه ریزی ، تهیه و اجرای آرمور می باشد .