توضیحات پروژه

این پروژه شامل بهسازی و بازسازی بخشی از کانالهای پوشش شده (سنگ و سیمان) روباز و پوشش دار به طول ۱۳۱۰۰ متر و همچنین بازسازی ابنیه فنی و سازه های هیدرولیکی و غیر هیدرولیکی در مسیر کانال ، عملیات اجرای کانال مستطیلی (سنگ و سیمان) به طول ۴۷۰۰ متر ، عملیات اجرای خطوط لوله پلی اتیلن در اقطار ۴۵۰ تا ۳۱۵ میلی متر و لوله فایبر گلاس در اقطار ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر در شبکه آبیاری دشت حومه و قراویز به طول ۳۲۸۰۰ متر ، احداث ابنیه فنی خطوط لوله شامل حوضچه های آبگیری ، تخلیه هوا و آب و … در حوضه گرمسیری اراضی دشت حومه و قراویز در شهرستان سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه به وسعت خالص ۱۷۵۰ هکتار و همچنین عملیات اجرایی خطوط لوله پلی اتیلن به طول ۹۷۰۰ متر ، لوله GRP به طول ۵۸۰۰ متر و لوله فولادی تا ۱۲۰۰ میلی متر به طول ۸۵۰۰ متر به همراه ابنیه های فنی مورد نیاز در اراضی جگرلو است.