توضیحات پروژه

پروژه حاضر شامل اجرای جاده بازگشایی مسیر خط انتقال آب از طرح سامانه انتقال آب دریای عمان به صنایع استان اصفهان می باشد که طول تقریبی مسیر راهسازی ۵۰ کیلومتر و طول تقریبی  تهیه و اجرای لوله انتقال آب یک کیلومتر می باشد.