توضیحات پروژه

پروژه شامل عملیات اجرایی سامانه انتقال آب به صورت چهار مسیرمجزا میباشدکه طبق نقشه های پروژه مسیر های اول،دوم و سوم از لوله های فولادی به قطر ۴۰۰ میلیمتر و مقدار۲۲،۶۴۷ مترطول و مسیر چهارم از لوله های پلی اتیلن به قطر ۲۵۰ میلیمترو مقدار ۱۳،۱۶۵ مترطول استفاده شده است،در این پروژه تامین،بارگیری،حمل و بار اندازی لوله های فولادی،پلی اتیلن، شیرآلات و اتصالات به همراه اجرای حوضچه ها به تعداد ۱۲۴ دستگاه و ابنیه های فنی مورد نیاز پروژه پیش بینی شده است.