توضیحات پروژه

سد مخزنی کله سر از نوع سدهای خاکی با هسته ناتروای مرکزی  رسی ، حجم کل بدنه سد حدود۱/۵  میلیون متر مکعب ، کالورت انحراف بطول حدود ۳۵۲ متر ، سرریز آزاد بطول حدود ۴۲۲ متر و عرض ۱۰ متر و راه دسترسی به محور سد بطول حدود ۲۵۰۰ متر می باشد .