گروه تولیدی عمرانی جهاد نصر حمزه

زمینه فعالیت: هولدینگ

ما با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد و دو دهه تحریه اجرایی بر آنیم تا با بهره گیری از دانش روز، سرمایه گذاری، طراحی و اجرای انوواع پروژه های عمرانی از قبیل آب و خاک، سد، راه، خطوط انتقال و ساختمان را به انحام رسانده و با استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت و مدیریت بهینه منابع ( انسانی، مالی، ماشین آلات و تحهیزات، مواد و مصالح) بعنوان شرکت الکو و دانش محور در سطح ایران و جهان معرفی کنیم:
  • کشور را می سازیم.
  • با تولید، آن را از وابستگی بیرون می آوریم.
  • اشتغال ایجاد می نماییم.
  • در صادرات و ارز آوری به سهم خود رونق ایجاد می نماییم.
  • با پرداخت مالیات قابل قبول، سهم خود را در تامین هزینه های جاری کشور و قطع وابستگی به نفت به خوبی ایفا می کنیم.
  • با استحصال سود مناسب و مطلوب و تقسیم به موقع آن بین سهامداران، نقش موثر تعاون و مشارکت در تولید را ارتقاء می بخشیم.