مقطع کارشناسی

  مقطع کارشناسی ارشد

  مقطع دکترا

  سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین شغل احراز شده)

  نام شرکت

  سمت

  تاریخ شروع (ماه / سال)

  تاریخ پایان (ماه / سال)

  تسلط به زبان خارجه

  میزان تسلط در گفتار

  میزان تسلط در ترجمه

  خوبمتوسطضعیف

  خوبمتوسطضعیف

  تسلط به مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office

  نام نرم افزار

  میزان تسلط

  word

  خوبمتوسطضعیف

  Excel

  خوبمتوسطضعیف

  Power point

  خوبمتوسطضعیف

  Access

  خوبمتوسطضعیف

  Ms Visio

  خوبمتوسطضعیف

  نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته خود که با آن آشنایی یا در آن تسلط دارید:

  نام نرم افزار

  میزان تسلط

  خوبمتوسطضعیف

  خوبمتوسطضعیف

  خوبمتوسطضعیف

  متقاضی احراز چه شغلی در سازمان هستید ؟

  ارسال رزومه به پیوست