مقطع کارشناسی
  مقطع کارشناسی ارشد
  مقطع دکترا

  سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین شغل احراز شده)

  نام شرکت سمت تاریخ شروع (ماه / سال) تاریخ پایان (ماه / سال)

  تسلط به زبان خارجه

  میزان تسلط در گفتار میزان تسلط در ترجمه
  خوبمتوسطضعیف خوبمتوسطضعیف

  تسلط به مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office

  نام نرم افزار میزان تسلط
  word خوبمتوسطضعیف
  Excel خوبمتوسطضعیف
  Power point خوبمتوسطضعیف
  Access خوبمتوسطضعیف
  Ms Visio خوبمتوسطضعیف

  نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته خود که با آن آشنایی یا در آن تسلط دارید:

  نام نرم افزار میزان تسلط
  خوبمتوسطضعیف
  خوبمتوسطضعیف
  خوبمتوسطضعیف

  متقاضی احراز چه شغلی در سازمان هستید ؟

  ارسال رزومه به پیوست