مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکترا

سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین شغل احراز شده)

نام شرکت سمت تاریخ شروع (ماه / سال) تاریخ پایان (ماه / سال)

تسلط به زبان خارجه

میزان تسلط در گفتار میزان تسلط در ترجمه
خوبمتوسطضعیف خوبمتوسطضعیف

تسلط به مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office

نام نرم افزار میزان تسلط
word خوبمتوسطضعیف
Excel خوبمتوسطضعیف
Power point خوبمتوسطضعیف
Access خوبمتوسطضعیف
Ms Visio خوبمتوسطضعیف

نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته خود که با آن آشنایی یا در آن تسلط دارید:

نام نرم افزار میزان تسلط
خوبمتوسطضعیف
خوبمتوسطضعیف
خوبمتوسطضعیف

متقاضی احراز چه شغلی در سازمان هستید ؟

ارسال رزومه به پیوست