۱ – در حال حاضر حجم ریالی کارهای باقیمانده در دست اجرای این شرکت بالغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال می گردد .

۲ – گردش ریالی سال مالی ۹۵-۹۴ این شرکت تهصد و پنجاه میلیارد ریال می باشد .

۳ – پرسنل شرکت در سال ۹۵-۹۴  ۶۰۰  نفر می باشند .

۴ – این شرکت در حال حاضر ۵۵  دستگاه ماشین آلات سنگین  ، ۸۲ دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین ، ۶۳ دستگاه ثابت ایستگاهی و ۳۲  دستگاه ماشین آلات سبک دارد .

 

 

تعداد دستگاههای شرکت به تفکیک
ردیف نوع تعداد
۱ ماشین آلات سنگین ۵۵
۲ ماشین آلات نیمه سنگین ۸۲
ماشین آلات ثابت ایستگاهی ۶۳
۴ ماشین آلات سبک ۳۲
جمع کل : ۲۳۲