توضیحات پروژه

خط یک قطار شهری کرمانشاه در یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کرمانشاه قرار دارد. این پروژه مشتمل بر ۱۱۶۵ متر طول تونل شهری به قطر داخلی ۸/۷۵ متر ،۱۴۷ متر طول بخش کند و پوش (Cut&Cover)  ،

۱۵۱ متر طول مسیر U_Wall به همرا دو رمپ دسترسی به طول کل ۳۹۵ متر طول می باشد.

احجام کی پروژه شامل ۳۵۰,۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۴,۵۷۶,۰۰۰ کیلوگرم آرماتور بندی ، ۳,۲۰۰متر طول حفاری شمع و ۴۵۱,۰۰۰ کیلوگرم مش بندی ، ۱,۰۳۳,۰۰۰ کیلوگرم قاب و لتیس می باشد.