توضیحات پروژه

خط یک قطار شهری کرمانشاه در یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کرمانشاه قرار دارد. این پروژه مشتمل بر ۱۱۷۱ متر طول تونل شهری به قطر داخلی ۸/۷۵ متر ،۱۴۷ متر طول بخش کند و پوش (Cut&Cover)  ،

۱۵۱ متر طول مسیر U_Wall به همرا دو رمپ دسترسی به طول کل ۱۷۹ متر طول می باشد.

این پروژه شامل ۳۰,۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۳,۴۰۰,۰۰۰ کیلوگرم آرماتور بندی ، ۳,۹۰۰متر طول حفاری شمع و ۴۵۱,۰۰۰ کیلوگرم مش بندی ، ۱,۰۳۳,۰۰۰ کیلوگرم قاب و لتیس می باشد.