واحد فناوری اطلاعات​

بارگذاری فایل

اولین بار که وارد صفحه بارگذاری خواهید شد به این پیغام خطا بر خواهید خورد. 

بر روی گزینه Advance  کلیک کرده و سپس بر روی گزینه Proceed to 84.241.15.51 کلیک کنید . وارد صفحه درخواست رمز عبور خواهید شد. 

برای دفعات بعدی نیاز به اطی این مراحل نخواهید بود. 

رمز عبور  را از مسئول واحد خود دریافت کنید.